Skupinová výuka:

  1. Vyplněním Přihlášky do jazykového kurzu a složením nevratné zálohy ve výši 500 Kč je posluchači rezervováno místo v jazykovém kurzu. Zbytek kurzovného je posluchač povinen uhradit před nástupem do kurzu, a to nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu. Neobdrží-li Jazyková škola MUNDO s.r.o. (dále jen „pořadatel“) od posluchače plnou částku kurzovného ve stanovené době, může pořadatel dosud rezervované místo poskytnout jinému zájemci a uhrazenou zálohu pak posluchači přesune na další nejbližší termín.

  1. Pokud se posluchač kurzu nemůže zúčastnit a oznámí to v době kratší než 7 dnů před zahájením kurzu, je povinen zaplatit pořadateli storno poplatky ve výši 50% z celkové částky kurzu, nebo je posluchač oprávněn převést složenou částku na jinou osobu, která není a dosud nebyla posluchačem jazykových kurzů pořadatele, a to do 12 měsíců od započetí původního kurzu.

  1. Nenastoupí-li posluchač do kurzu a tento fakt nahlásí až po začátku kurzu nebo vůbec, zaplacená částka mu propadá.

  1. V průběhu kurzu posluchač nemá nárok na vrácení kurzovného.

  1. Pořadatel se zavazuje zahájit příslušný kurz nejpozději do 2 týdnů od původního termínu. Pokud tak neučiní, posluchač má právo na odstoupení od kurzu a na vrácení plné výše kurzovného. V případě, že se do kurzu přihlásí méně než 4 studenti, lze po vzájemné dohodě otevřít jazykový kurz za předpokladu navýšení kurzovného o 15%.

  2. Pořadatel je povinen informovat posluchače o jakýchkoli změnách týkajících se kurzů ihned, jakmile nastanou.

Individuální výuka:

  1. V případě individuálních kurzů je platba prováděna 1 měsíc dopředu. Úhrada za výuku, která v daném měsíci neproběhne, je automaticky převáděna do následujícího měsíce.

  1. Nemůže-li se posluchač individuálního kurzu zúčastnit výuky v dohodnutém termínu a oznámí to pořadateli nejpozději 24 hodin před termínem výuky, výuka mu nebude účtována. Neučiní-li tak, pořadatel je oprávněn výuku posluchači účtovat tak, jako kdyby proběhla.