Skupinová výuka:

 1. Vyplněním Přihlášky do jazykového kurzu a složením nevratné zálohy ve výši 500 Kč je posluchači rezervováno místo v jazykovém kurzu. Zbytek kurzovného je posluchač povinen uhradit před nástupem do kurzu, a to nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu. Neobdrží-li Jazyková škola MUNDO s.r.o. (dále jen „pořadatel“) od posluchače plnou částku kurzovného ve stanovené době, může pořadatel dosud rezervované místo poskytnout jinému zájemci a uhrazenou zálohu pak posluchači přesune na další nejbližší termín.

 1. Pokud se posluchač kurzu nemůže zúčastnit a oznámí to v době kratší než 7 dnů před zahájením kurzu, je povinen zaplatit pořadateli storno poplatky ve výši 50% z celkové částky kurzu, nebo je posluchač oprávněn převést složenou částku na jinou osobu, která není a dosud nebyla posluchačem jazykových kurzů pořadatele, a to do 12 měsíců od započetí původního kurzu.

 1. Nenastoupí-li posluchač do kurzu a tento fakt nahlásí až po začátku kurzu nebo vůbec, zaplacená částka mu propadá.

 1. V průběhu kurzu posluchač nemá nárok na vrácení kurzovného.

 1. Pořadatel se zavazuje zahájit příslušný kurz nejpozději do 2 týdnů od původního termínu. Pokud tak neučiní, posluchač má právo na odstoupení od kurzu a na vrácení plné výše kurzovného. V případě, že se do kurzu přihlásí méně než 4 studenti, lze po vzájemné dohodě otevřít jazykový kurz za předpokladu navýšení kurzovného o 15%.

 2. Pořadatel je povinen informovat posluchače o jakýchkoli změnách týkajících se kurzů ihned, jakmile nastanou.
 3. Poskytnuté osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám. Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.

Individuální výuka:

 1. V případě individuálních kurzů je platba prováděna 1 měsíc dopředu. Úhrada za výuku, která v daném měsíci neproběhne, je automaticky převáděna do následujícího měsíce.

 1. Nemůže-li se posluchač individuálního kurzu zúčastnit výuky v dohodnutém termínu a oznámí to pořadateli nejpozději 24 hodin před termínem výuky, výuka mu nebude účtována. Neučiní-li tak, pořadatel je oprávněn výuku posluchači účtovat tak, jako kdyby proběhla.

 2. Pořadatel zasílá vyúčtování proběhlých lekcí po ukončení daného měsíce do 10 dnů na poskytnutou emailovou adresu. Vyúčtování je splatné vždy do 14 dnů od data odeslání.
 3. Poskytnuté osobní údaje nejsou použity k marketingovým účelům, ani nejsou poskytnuty třetím osobám. Odstranění osobních údajů proběhne do 1 roku po ukončení kurzu, do kterého je student přihlášen, nebo do 18 měsíců od učiněné poptávky.